ï»? 提纲振领是什么意思_提纲振领怎么读_典故_拼音_解释

【提纲振领ã€?基本信息(拼éŸ?读音等)

【提纲振领】的意思和解释

【提纲振领】是什么意思(来源:成语词典版ï¼?/div>
释义
义参「提纲挈领」。见「提纲挈领」条ã€?/div>
典源
此处所列为「提纲挈领」之典源,提供参考ã€?1、「提纲」:《韩非子.外储说右下》四摇木者,一一摄其叶,则劳而不遍;左右拊其本,而叶遍摇矣。临渊而摇木,鸟惊而高,鱼恐而下。善张网者,引其çº?>,不一一摄万ç›?>而后得。一一摄万目而后得,则是劳而难,引其纲而鱼已囊3>矣。故吏者,民之本纲者也,故圣人治吏不治民ã€?

(1) 纲:鱼网上的总绳ã€?br />(2) 摄万目:牵引众多网子的孔眼。摄,牵引ã€?br />(3) 囊:作动词用,指鱼入网内ã€?2、「挈领」:《荀子.劝学》学之经莫速乎好其人,隆礼次之。上不能好其人,下不能隆礼,安特将学杂识志,顺《诗》、《书》而已耳,则末世穷年,不免为陋儒而已。将åŽ?>先王,本仁义,则礼正其经纬蹊å¾?>也。若挈裘é¢?>,诎4>五指而顿之,顺者不可胜数也。不道礼宪,以《诗》、《书》为之,譬之犹以指测河也,以戈舂黍也,以锥壶也,不可以得之矣。故隆礼,虽未明,法士也;不隆礼,虽察辩,散儒也ã€?

(1) 原:推究根源ã€?br />(2) 经纬蹊径:纵横的径路ã€?br />(3) 挈领:提起皮衣的领子。挈,音ㄑ|ㄝˋ,提起ã€?br />(4) 诎:音ㄑㄩ,弯曲。同「屈」ã€?/div>
典故说明
此处所列为「提纲挈领」之典故说明,提供参考ã€?「提纲挈领」系由「提纲」及「挈领」二语组合而成。「提纲」出自《韩非子.外储说右下》。文中提到:会张网的人,只须牵动系网的大绳,就能把鱼网张好。如果要一个一个去牵引网目,才能把网张开,那是非常辛苦而且艰难的工作。只要能提住鱼网的总绳,使网孔张开,鱼儿自然就入网了。所以官吏跟人民的关系,就像树叶的本,鱼网的纲,所以圣人只要治理好官吏就好,不用直接治理人民。「挈领」则是出自《荀子.劝学》。荀子在此篇提及,要追溯先王的本源,穷究仁义的根本,崇尚「礼」,是入道的捷径。就好比用手提起皮衣的领子,屈着五指一抖,整件皮衣的毛就都顺顺溜溜了。后来这两个典源被合用成「提纲挈领」,用来比喻抓住事理的重点ã€?/div>
书证
  • 01.宋.朱熹〈答张钦夫书〉:「熹向来之说,固未及此,而来谕曲折,虽多所发明,然于提纲振领处,似亦有未尽。ã€?/li>

相关词语
500²ÊƱÍø