ï»? 觸類旁通是什么意思_觸類旁通怎么读_造句_近义词_拼音_典故

【觸類旁通ã€?基本信息(拼éŸ?读音等)

近义è¯?/h2> 举一反三、融会贯é€?/span>

【觸類旁通】的意思和解释

【觸類旁通】是什么意思(来源:成语词典版ï¼?/div>
释义
「触类」,谓接触与已知事物相类似的事物。语出《易经.系辞上》。「旁通」,向旁伸展而通达。语出《易经.乾卦》。后用「触类旁通」谓据对已知事物的认识与理解,进而通达对其他类似事物的认知ã€?/div>
典源
1、「触类」:《易经.系辞上》八å?>而小成,引而伸ä¹?>,触类而长ä¹?>,天下之能事毕矣ã€?

(1) 八卦:《易经》中八个基本的三爻卦,又名「经卦」或「单卦」。相传为伏羲氏所作,由阴爻()、阳爻()组合而成,三爻成卦,以象徵自然现象和人事的变化。八卦为乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤ã€?br />(2) 引而伸之:指由八卦加以引申推演而成六十四卦ã€?br />(2) 触类而长之:谓触逢类似的情状,就可依六十四卦而推演扩大,作灵活的运用ã€?2、「旁通」:《易经.乾卦》大哉乾乎!刚健中正,纯粹精也。六çˆ?>发挥,旁通情也。时乘六é¾?>,以御天3>也。云行雨施,天下平也ã€?

(1) 六爻:《易》之卦画称为「爻」,每一重卦皆含有六画,故称为六爻。爻,音|ㄠˊã€?br />(2) 六龙:指乾卦的六爻ã€?br />(3) 御天:驾驭掌控天道的变化ã€?/div>
典故说明
「触类旁通」系由「触类」及「旁通」二语组合而成。「触类」是出自《易经.系辞上》。〈系辞〉上、下篇是〈易传〉中的两篇,主要是在阐述《易》道的起源与作用。其中有一段说:「用蓍草占筮,得到单卦,仅是一种『小成』。据所得的单卦加以推演、重叠,构成六十四卦,理解其刚柔相推而生的变化,进而增长对其他类似事理的认知,天下所有可能发生的变化便尽在其中了。」「触类」即从《易经》原文中的「触类而长」截取出来。「旁通」二字则是出自《易经.乾卦》。《易经》六十四卦以乾卦为首,乾卦纯粹由六个刚健的阳爻组成,象徵着天,是万物的根源。当乾卦六爻淋漓尽致地发挥其功能,就能向旁伸展而通达万物的性情,随不同的时机,驾驭着六龙,运行于天地之间,能使云行雨降,天下万物均沾其利。「旁通」即从原文「旁通情也」截取出来。后来「触类」和「旁通」被组合成「触类旁通」,比喻据已理解之事物的知识或理解,进而通达对其他类似事物的认知ã€?/div>
书证
  • 01.《文史通义.内篇五.诗话》:「事有是非,辞有工拙,触类旁通,启发实多。ã€?/li>
  • 02.清.陈确〈示友帖〉:「使吾辈举事,能事事如此,便是圣贤一路上人,要当触类旁通耳。ã€?/li>
  • 03.清.陆陇其《松阳讲义.卷四.子贡曰贫而无谄章》:「告往知来,触类旁通。如此其于《诗》也何有!是虽赞其善悟,其实则深有味乎!ã€?/li>
  • 04.清.魏裔介〈与侄勖纂修先贤卜子集书〉:「古人之于诗,如饥渴之于饮食、衣服之于身体。而后世之学者诵之而不知其义,亦鲜能触类旁通,引而喻之。ã€?/li>
  • 05.清.黄中松《诗疑辨证.卷四.鹤鸣篇》:「夫天下之理不尽于四者。即四者推之,触类旁通,理无不该,事无不备,举天下而措之,可也。ã€?/li>
词典附录
  • 修订本参考资料:理解此一事物的知识或原理,进而推知其他同类的事理。如:他才思敏捷,往往老师才一提出前提,就能举一反三,触类旁通ã€?/li>
【觸類旁通ã€?是什么意思(来源:辞典修订版ï¼?/div>
  • 理解此一事物的知识或原理,进而推知其他同类的事理。如:「他才思敏捷,往往老师才一提出前提,就能举一反三,触类旁通。ã€?/li>
【觸類旁通ã€?是什么意思(来源:辞典简编版ï¼?/div>
  • 理解某一事物的知识或原理,进而推知其他同类的事理ã€?br />  【造句】他才思敏捷,往往老师才一提出前提,就能举一反三,触类旁通ã€?/li>

相关词语
觸组è¯?/a>ï¼?/div>
500²ÊƱÍø